تست شخصیت

شاید یکى از ناخوشایندترین و احتمالاً آزاردهنده ترین ویژگیهاى افراد، سطحى بودن آنها باشد. همه ما کسانى را مى شناسیم که قضاوت آنها درباره افراد نهایتاً به ظاهر آنها محدود مى شود و همه چیز را در حد همان که مى بینند، مى پذیرند.

براى اینگونه افراد فکر کردن به آنچه ممکن است در پس ظواهر نهفته باشد، نامفهوم است و همین مسأله اطرافیانشان را مى آزارد.

حالا شما مى دانید که چقدر سطحى نگر هستید؟

تست امروز ما جواب سؤال تان را مشخص خواهد کرد.

مهم ترین ویژگى یک دوست به نظر شما چه باید باشد؟
ـ صداقت (۱
ـ هوش (۲
ـ محبوبیت (۳
ـ کسى که با من هماهنگ باشد (۰

زمانى که با افراد ثروتمند برخورد مى کنید، اولین واکنش شما چیست؟
ـ واکنش خاصى نشان نمى دهم. (۰
ـ سعى مى کنم توجه آنها را جلب کنم. (۴
ـ کاملاً بى تفاوت نسبت به آنها رفتار مى کنم. (۲
ـ از آنها دور مى شوم. (۳

به نظر شما شکست در یک رابطه عاطفى چه عواقبى دارد؟
ـ اتفاقى است مانند دیگر اتفاقات زندگى. (۱
ـ تجربیات افراد را افزایش مى دهد. (۰
ـ یک رابطه جدید مى تواند به راحتى جایگزین آن شود. (۴
ـ هرگز نمى توان آن را فراموش کرد. (۳

شما چقدر مطالعه مى کنید؟
ـ دیگران مى توانند جواب سؤالهاى من را بدهند. (۴
ـ به ندرت، مگر اینکه ضرورتى باشد. (۱
ـ بسیار زیاد. مطالعه یکى از سرگرمى هاى من است. (۰
ـ به ندرت، البته به جز زمان امتحانات! (۳

آیا ممکن است زمانى که مادر شما در خانه مریض است، از یک میهمانى دوستانه صرفنظر کنید؟
ـ بله (۰
ـ خیر (۵

آیا شما چیزهایى را که قرض مى گیرید، پس مى دهید؟
ـ مگر چیزى را که قرض مى گیرید، باید پس داد؟ (۴
ـ تمام سعى ام را مى کنم که فراموش نکنم. (۰
ـ به ندرت (۳
ـ معمولاً (۱

به نظر شما مهم ترین افراد در یک جمع چه کسانى هستند؟
ـ کسانى که شما دوست دارید. (۰
ـ محبوب ترین افراد جمع (۳
ـ افرادى که به نوعى مى توانند شما را کمک کنند. (۲
ـ افراد خوش پوش و ثروتمند (۴

و اما پاسخ تست شخصیت:
______________________

از صفر تا ۹ امتیاز: تبریک مى گوییم. شما خیلى فرد مهربانى نیستید، اما از طرف دیگر به ویژگیهاى ذاتى افراد و نکات درونى توجه فراوانى نشان مى دهید. بهتر است کمى هم به منافع دیگران توجه کنید!

از ۱۰ تا ۱۹ امتیاز: شما به اندازه عامه مردم سطحى نگر نیستید، اما گاهى مواقع پیش مى آید که این موضوع به اوج خودش مى رسد. بهتر است کمى بیشتر به شخصیت واقعى و احساسات دیگران توجه کنید. شاید بدین ترتیب بتوانید ارزشهاى اصیل و واقعى را بهتر درک کنید و در آینده خوشحال تر از آنچه امروز هستید، باشید.

از ۲۰ تا ۲۸ امتیاز : باز هم به شما تبریک مى گوییم، شما واقعاً فرد سطحى نگرى هستید و منشأ این موضوع به خانواده شما مربوط مى شود. شما به احتمال زیاد بیش از اندازه یا کمتر از حد معمول مورد توجه ظاهرى در خانه قرار گرفته اید. شماباید یاد بگیرید که اندازه جیب آدمها، میزان محبوبیت آنها و مارک لباس شان نمى تواند معیار درستى از شخصیت آنها باشد.

/ 0 نظر / 35 بازدید